REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę EBS Transport.
1.2. Zakres działalności firmy EBS Transport obejmuje obszar Polski i Anglii.
1.3. EBS Transport świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§2. Zakres obowiązywania

2.1. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§3. Wyłączenia z przewozu

3.1. Z przewozu wyłącza się :
3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa
3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto EBS Transport nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie EBS Transport z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy EBS Transport prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. EBS Transport może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§4. Warunki świadczenia usług

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź faksowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.
4.2. EBS Transport przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez EBS Transport, jeżeli EBS Transport wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje EBS Transport na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. EBS Transport przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, EBS Transport na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz firmy EBS Transport przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel firmy EBS Transport pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, EBS Transport może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez firmę EBS Transport dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.9.

§5. Opakowanie Przesyłki

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać firmie EBS Transport Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać firmie EBS Transport w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

§6.Nadanie Przesyłki

6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego EBS Transport– u.
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez EBS Transport usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez EBS Transport obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez EBS Transport nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.
6.5. EBS Transport w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność EBS Transport może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel firmy EBS Transport dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez EBS Transport niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu firmie EBS Transport przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

§7. Oznaczenie Przesyłki

7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym EBS Transport zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyłek.

§8. Zawartość przesyłki

8.1. Przyjęcie przez EBS Transport Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
8.2. EBS Transport ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.
8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartośći niezgodnej z przepisami EBS Transport podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

§9. Uszkodzenie Przesyłki

9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel firmy EBS Transport obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela firmy EBS Transport) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko firmie EBS Transport.

 

§10. Wartość Przesyłki

10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości. W przypadku uszkodzenia nadawca lub odbiorca ma obowiązek przedstawić rachunek lub fakturę uszkodzonego towaru.
10.2. Nadawca jest zobowiązany zadeklarować wartość ładunku/przesyłki powyżej 5 000zł.
10.3. Firma posiada ubezpieczenie OCP do 250 000zł.

§11. Odpowiedzialność

11.1. EBS Transport ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

11.2. EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą firmy EBS Transport albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy EBS Transport zdarzenia.

11.2.1 EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia/zepsucia kiedy zawartością są produkty spożywcze, żywność w słoikach lub opakowaniach kruchych – gdy uszkodzeniu ulegnie opakowanie lub żywność się popsuje.

11.2.2. EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności w momencie gdy w przesyłce znajdują się produkty płynne które podczas uszkodzenia zaleją rzeczy znajdujące się w paczce – produkty płynne powinny być nadane w osobnej paczce.

11.3. EBS Transport nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:

13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),

11.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

11.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,

11.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.

11.3.5 przyczyniły się warunki pogodowe lub zdarzenia drogowe i opóźnienia przepraw promowych.

11.3.5 opóźnienie powstało z powodu firm trzecich

11.4. EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.

11.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.

11.6. Odpowiedzialność firmy EBS Transport za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez EBS Transport ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

§12. Promocje

12.1. VIP CARD – Promocja dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek nadawanych z Anglii do Polski. Za każdą wysyłkę, nie zależna ilość paczek nadawca otrzymuje jedną pieczątkę. Po uzbieraniu pięciu pieczątek nadawca ma możliwość wysłania z Anglii do Polski jednej standardowej paczki do 30 kg za darmo. VIP CARD może być terminowa, jeżeli jest uwzględniona data końca ważności karty. Po przekroczeniu terminu ważności karty nie podlega ona promocji. Obowiązkiem nadawcy jest przedstawienie kurierowi karty w momencie nadania przesyłek aby podbił pieczątkę, kurier nie ma prawa podbicia karty za przesyłki nadane w przeszłości.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress