REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę EBS Transport.
Zakres działalności firmy EBS Transport obejmuje obszar Polski i Anglii.
EBS Transport świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
Przyjęcie przez EBS Transport Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI
Z przewozu wyłącza się:
narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe,
rzeczy łatwo psujące się,
przedmioty niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
zawierających rośliny i zwierzęta,
zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty.
Firma EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy szklane, łatwo tłukące się, kruche (zastawa stołowa, słoiki, ceramika, butelki plastikowe).
Firma EBS Transport ma prawo do otwarcia i sprawdzenia zawartości przesyłki pod kątem przewozu ww. art. niedozwolonych.
W przypadku:
znalezienia w przesyłce ww. artykułów zostaną one poddane utylizacji,
ujawnienia przez służby celne jakiegokolwiek art. niedozwolonego wszelkimi kosztami karnymi zostanie obciążony Odbiorca,
znalezienia w Przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami EBS Transport podejmuje kontakt z Nadawcą oraz wstrzymuje dalszą realizację Przesyłki do czasu podjęcia ustaleń z Nadawcą.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie EBS Transport z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy EBS Transport prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia/zepsucia kiedy zawartością są produkty spożywcze, żywność w słoikach lub opakowaniach kruchych – gdy uszkodzeniu ulegnie opakowanie, żywność się popsuje lub produkty płynne, które podczas uszkodzenia zaleją rzeczy znajdujące się w paczce .
Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki oraz dokładny opis zawartości.
Nadawca jest zobowiązany zadeklarować wartość ładunku/przesyłki powyżej 1 000zł.
Firma posiada ubezpieczenie OCP do 250 000zł.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Przesyłka po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta.
Przesyłki na terenie Polski mogą zostać odebrane lub doręczone przez zewnętrzną firmę kurierską DPD Polska Sp. z o. o.
W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku, gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje EBS Transport przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie odbierze Przesyłki – EBS Transport dokonuje jej utylizacji.
Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek.
EBS Transport może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.
Firma EBS Transport nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub jej zwrotu jeśli:
Przesyłka została źle zaadresowana,
Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby,
zawartość Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
na opóźnienia przyczyniły się warunki pogodowe lub zdarzenia drogowe i opóźnienia przepraw promowych,
opóźnienie powstało z powodu firm trzecich.

OPAKOWANIE PRZESYŁKI
Nadawca jest obowiązany oddać firmie EBS Transport Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
Nadawca jest obowiązany oddać firmie EBS Transport Przesyłkę w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
odpowiednio wytrzymałe – karton,
pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.
Firma EBS Transport może odmówić wykonania usługi w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę.

NADANIE PRZESYŁKI
Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego.
Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez EBS Transport usług Przewozu Przesyłek.
EBS Transport w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu. W przypadku wykazania niezgodności EBS Transport może odmówić przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmienić warunki umowy przewozu określonych w Liście przewozowym.

OZNACZENIE PRZESYŁKI
Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

USZKODZENIE PRZESYŁKI
W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki Odbiorca zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera doręczającego przesyłkę, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
W przypadku, gdy opakowanie Przesyłki, nie wskazuje na uszkodzenie, a po otwarciu zawartość Przesyłki uległa uszkodzeniu, należy w ciągu jednej godziny od odbioru zgłosić reklamacje do biura firmy EBS Transport. W przeciwnym wypadku firma nie będzie uwzględniała reklamacji.
W przypadku, gdy Przesyłka zostanie dostarczona przez kuriera z firmy DPD, reklamacje uszkodzenia Przesyłki należy zgłosić bezpośrednio do firmy DPD, poprzez formularz reklamacyjny na stronie https://protokol.dpd.com.pl/ i postępować zgodnie z Regulaminem/Warunkami DPD Polska Sp. z o.o.
W przypadku uszkodzenia nadawca lub odbiorca ma obowiązek przedstawić rachunek lub fakturę uszkodzonego towaru.
Firma EBS Transport ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, po uprzednim dostarczeniu kompletnych dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress